خلاصه کتاب آئین دادرسی کیفری دکتر خالقی 

(کد10089)آیین دادرسی کیفری

بحث مهم جهت سقوط دعوای عمومی 


لینک دانلود 

(کد10095)آیین دارسی کیفری

روش های مختلف و مهم آیین  دادرسی کیفری 


لینک دانلود 

(کد10116)آیین دادرسی کیفری

تفسیر مواد ۹ الی ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری


لینک دانلود

 (کد10226) آیین دادرسی کیفری

بخش اول فایل صوتی لایحه آیین دادرسی کیفری 

لینک دانلود

 لینک دانلود

 (کد10227) آیین دادرسی کیفری 

بخش دوم فایل صوتی لایحه آیین دادرسی کیفری 

لینک دانلود

 لینک دانلود

 (کد10228) آیین دادرسی


کیفری

بخش سوم فایل صوتی لایحه آیین دادرسی کیفری 

لینک دانلود

 لینک دانلود

(کد10270)آیین دادرسی کیفری((فایل های صوتی صدای قانون ))

کلیات درس آیین دادرسی کیفری به صورت کلی و تکمیلی  قسمت اول

لینک دانلود

لینک دانلود

(کد10271)آیین دادرسی کیفری((فایل های صوتی صدای قانون ))

کلیات درس آیین دادرسی کیفری به صورت کلی و تکمیلی  قسمت دوم

لینک دانلود

لینک دانلود 

(کد10007)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری1


 لینک دانلود

(کد10008)آیین دادرسی کیفری

کارگاه قانون خوانی در حیطه بحث آیین دادرسی کیفری2


 لینک دانلود

کد10022)آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری کاربردی و نکات مهم آن


لینک دانلود

 (کد10076)آیین دادرسی کیفری

مواد ۱۵ الی ۲۱ آیین دارسی کیفری 


لینک دانلود برچسب ها: فایل صوتی حقوق