قرارداد مشارکت در ساخت


با توجه به سوالات متداولی که در رابطه با نحوه تنظیم قرارداد مشارکت ساخت مطرح می شود در این مقاله شما را با  نمونه ای از این نوع قرارداد آشنا می کنیم. 


مشارکت

متن قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1: طرفین قرارداد 1-1- آقای / خانم ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... کد ملی ...... متولد ...... ساکن ......تلفن ...... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... متولد ...... بموجب ...... که از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود .

 2-1- آقای / خانم ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... صادره از ...... کد ملی ...... متولد ...... ساکن ...... تلفن ...... با وکالت/قیمومیت/ولایت/وصایت ...... فرزند ...... به شماره شناسنامه ...... متولد ...... بموجب ...... که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده می شود.

ماده 2: موضوع قرارداد مشاركت در جهت احداث بنا ......

 ماده 3 : آورده های دو طرف 1-3- آورده طرف اول عبارتست از ...... قطعـه زمین به مساحت ششدانگ ...... متــر مربــع دارای پلاک ثبتــی شماره ....... فرعی از ...... اصلی ، قطعـــه ...... واقع در بخش ...... حوزه ثبتی ...... که سند مالکیت به شماره سریال ...... در صفحه ...... دفتر ...... بنام ...... صادر و طبق سند رهنی شماره ...... دفتر اسناد رسمی ...... مورد رهن بانک ...... در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ بعدد ( ...... ریال ) و به حروف ( ...... ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جزء لاینفک این قرارداد است .

 2-3- آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های بشرح ذیل که طرف دوم پرداخت آن را در طول مدت قرارداد ، تضمین نموده و این امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفت .

الف ) کلیه هزینه های مربوط به شهرداری بابت صدور پروانه و پایان کار احداث ساختمان و سایر عوارض متعلقه و همچنین حق بیمه تامین اجتماعی و غیره به مبلغ ......  ریال .


ادامه مطلببرچسب ها: قرارداد مشارکت در ساخت